fbpx

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky nakladatelství IGOR INDRUCH

se sídlem Obora 148., 757 01 Valašské Meziříčí

identifikační číslo: 45173575

Igor Indruch vykonává nakladatelskou činnost jako OSVČ na základě živnostenského oprávnění.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na prodej TIŠTĚNÝCH KNIH, ELEKTRONICKÝCH PUBLIKACÍ případně AUDIOKNIH prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.indruch.cz (dále jen „Web“).

I. Obecná ustanovení a výklad pojmů

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) NAKLADATELSTVÍ IGOR INDRUCH, se sídlem adrese Obora 148, 757 01 Valašské Meziříčí identifikační číslo: 45173575 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod provozuje prodávající na webové stránce umístěné na internetové adrese www.indruch.cz.
 2. Kupujícím může být podnikatel nebo spotřebitel.
 3. Spotřebitelem je myšlen každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dále považována ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 5. Předmět koupě – předmětem koupě ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek může být:
  • – hmotný předmět koupě obsažený v nabídce prodávajícího, obvykle tištěná kniha.
  • – elektronická publikace (e-kniha), čímž se pro účely těchto Podmínek rozumí zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to v následujících formátech: MOBI, Adobe PDF, ePUB. Poskytovatel nezaručuje, že všechny elektronické knihy budou zpřístupněny ve všech výše uvedených formátech. Není-li výslovně uvedeno jinak, může takové dílo zahrnovat další soubory – fotografie, grafiky, zvukově obrázkové záznamy a jiné.
  • – audio kniha, čímž se pro účely těchto Podmínek rozumí počítačový soubor obsahující zvukovou nahrávku mluveného slova zpravidla ve formátu MP3. Audio knihu lze objednat na webu prodávajícího, zaplatit za ni sjednanou částku na bankovní účet Poskytovatele a stáhnout do přístroje podporujícího přehrávání příslušného audio formátu (např. osobního počítače).
 6. Stahováním se pro účely těchto Podmínek rozumí trvalé či dočasné pořízení datového souboru s dílem (elektronickou publikací) v elektronické podobě kupujícím na jeho vyžádání. Stahování umožňuje prodávající kupujícímu v rámci uživatelského účtu. Dílo je kupujícímu zpřístupněno ke stažení oproti úhradě stanovené ceny včetně DPH na bankovní účet poskytovatele. Některá díla mohou být, čistě na základě uvážení poskytovatele, nabízena ke stažení zdarma.
 7. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že se seznámil s obsahem všeobecných obchodních podmínek a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 8. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením všeobecných obchodních podmínek.
 9. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 10. Prodávající může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat.
 11. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tento právní vztah podléhá veškerým právním předpisům Evropské unie.
 12. Prodávající si vyhrazuje právo znění Podmínek měnit či doplňovat bez předchozího upozornění.

II.  Hmotný předmět koupě (zpravidla tištěná kniha)

Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující má možnost objednat předmět koupě formou odeslání elektronické objednávky prodávajícímu. Při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem, tedy elektronickou formou, kupující na webu prodávajícího učiní elektronickou objednávku tak, že umístí vybrané zboží do „Košíku“ a následně tento svůj výběr závazně potvrdí, čímž odešle závaznou objednávku. Před odesláním závazné objednávky má kupující možnost do objednávky uvedené údaje zkontrolovat a případně je opravit. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky, cenu za předmět koupě, náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Řádně učiněná objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Součástí objednávky je potvrzení se strany kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Kupující si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny.

Způsob platby, způsob dodání, náklady na dodání

 1. Prodávající přijímá platby přes platební bránu Comgate, a to buď okamžitým bankovním převodem s použitím tlačítka vybrané banky nebo platební kartou.

Dodací podmínky

 1. K odevzdání předmětu koupě kupujícímu, které je zasíláno kupujícímu prostřednictvím doručovací služby, dojde v okamžiku, kdy kupující převezme zásilku, a to buď v provozovně doručovací služby (např. na poště) nebo na adrese, zadané při registraci/objednání zboží.
 2. Prodávající zabalí předmět koupě způsobem vhodným pro způsob přepravy.
 3. V případě, že se vyskytnou jakékoliv problémy s doručením zásilky, případně nebyla-li zásilka doručena kupujícímu vůbec, může kupující kontaktovat prodejce e-mailem na adrese info@indruch.cz.
 4. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží převzít. V případě, že bude zboží z důvodu na straně kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě dohodnuto, je kupující povinen zaplatit náklady spojené s opakovaným, či náhradním doručením.
 5. Při převzetí zboží od doručovací služby je na zodpovědnosti kupujícího zkontrolovat, zda je obal zboží neporušený. V případě, že kupující zjistí závady, oznámí toto přepravci. Kupující není povinen zboží převzít, jedná-li se o poškození obalu většího rozsahu.

III. Uživatelský účet a nákup elektronických publikací

3.1   Pro objednání služby je nutné, aby byl kupující řádně zaregistrován (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující se registruje při prvním nákupu na webu. Kupující je povinen udávat správné a pravdivé údaje a při jakékoli změně je aktualizovat. Při registraci je třeba vyplnit všechny údaje označené jako „povinné“. Bez vyplnění povinných údajů nebude registrace provedena a nákup elektronických publikací nebude možný.

3.2  Prodávající si vyhrazuje právo pracovat s údaji uvedenými při registraci.

3.3  Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující má povinnost zachovávat informace ke svému uživatelskému účtu v tajnosti. Není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu 3. osobám. Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

3.4  Prodávající má právo kupujícímu zrušit uživatelský účet bez náhrady z důvodu porušení povinností vyplývajících z těchto Podmínek. V případě zrušení uživatelského účtu Prodávajícím ztrácí kupující přístup do svého uživatelského účtu včetně přístupu k zakoupeným publikacím k dalšímu stahování.

3.5  Způsob a postup objednání služby je pevně stanoven prodávajícím. Kupující si dle vlastního zájmu může vybrat ze služeb Prodávajícího, konkrétně z elektronických publikací případně audioknih. Vybranou službu vloží do „košíku“, pokud si tuto objednávku přeje dokončit a zaplatit, přejde k „pokladně“. Po řádném zaplacení je kupujícímu zaslán e-mail s potvrzením o transakci a vybrané elektronické publikace najde kupující na webu v sekci „Můj účet“ k dispozici ke stažení, a to ve všech dostupných formátech. Záleží čistě na uživateli, zda si stáhne všechny formáty nebo pouze některé. Zaplacené publikace zůstávají na účtu uživatele k dispozici k dalšímu stažení dle potřeby.

3.6   Kupující nemá právo odstoupit dle § 1837l zák.č. 89/2012 Sb. od zaplacené objednávky, jelikož předmětem objednávky je dodání digitálního obsahu, které nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14 dnů. Kupující nemůže odstoupit od zaplacené objednávky na základě námitky, že se domníval, že kupuje „skutečnou“, tj. tištěnou knihu.

IV. Poskytování služeb a jejich cena

4.1  Veškerá prodávajícím nabízená elektronická díla jsou uvedena s jejich cenou korunách včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

4.2  Služba je poskytována po okamžiku uzavření objednávky. Tímto okamžikem se rozumí okamžik úhrady příslušné ceny (tj. připsáním požadované částky na účet Prodávajícího).

4.3  Je na zodpovědnosti kupujícího zkontrolovat svoji objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů.

4.4   Řádně zaregistrovaný kupující má právo vkládat recenze k uveřejněným elektronickým publikacím na webu www.indruch.cz. Provozovatel je oprávněn moderovat tyto recenze tak, aby byly v souladu s platnými zákony a etickými zásadami.

V. Smluvní vztahy

5.1  Kromě stažení elektronické publikace je kupující oprávněn zhotovit si její další kopie pro svou osobní potřebu. Kupující bere na vědomí, že právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití díla mohou být technicky omezeny prostřednictvím DRM (Digital Rights Management – Správa digitálních práv, jako technická metoda, jejímž účelem je kontrolovat nebo omezovat používání digitálního obsahu; cílem je zajistit užívání obsahu v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k obsahu). Právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití se u jednotlivých děl může lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých Poskytovateli ze strany nositelů práv k dílu.

5.2  Veškeré nabízené elektronické publikace a audioknihy jsou chráněny autorským zákonem. Kupující zejména není oprávněn stažené publikace poskytovat dalším osobám, a to ani bezplatně, ani za úplatu. Případné citace, veřejná prezentace, použití ke vzdělávacím účelům apod. se rovněž řídí příslušnými ustanoveními autorského zákona.

5.4  Kupující není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

5.5  Kupujícímu nákupem nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log či patentů, není-li stanoveno jinak.

5.6  V případě elektronických knih se za důvod reklamace zvláště nepovažuje námitka, že kupující nevěděl, že se jedná o elektronickou knihu/audioknihu.

5.7   Reklamace elektronické knihy. Kupující má právo na reklamaci vadné elektronické knihy.

a)  Prodávající odpovídá uživateli za to, že elektronická kniha nemá vady.

b)  Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy elektronickou knihu převzal, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě prováděné reklamy, že elektronická kniha vyhovuje požadavkům právních předpisů.

c)  Pokud má prodaná elektronická kniha při převzetí kupujícím vady, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího, u kterého byla daná elektronická kniha zakoupena, právo z vadného plnění (reklamaci) – § 2161 a 2172.

d)  Vadou, za kterou prodávající neodpovídá je vada, kterou si kupující způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

Kupující má právo reklamovat elektronickou knihu v následujících případech:

 1. Zaplatil za elektronickou knihu, ale nemá ji k dispozici ke stažení v sekci Můj účet na stránkách www.indruch.cz. V takovém případě prodávající provede příslušnou kontrolu a závadu odstraní nebo, není-li možné závadu odstranit za rozumnou dobu, doručí publikaci kupujícímu jiným způsobem (např. elektronickou poštou).
 2. Po stažení souboru s knihou zjistil, že soubor obsahuje jinou elektronickou knihu, než si původně objednal. V takovém případě prodávající provede příslušnou kontrolu a závadu odstraní nebo, není-li možné závadu odstranit za rozumnou dobu, doručí správnou publikaci kupujícímu jiným způsobem (např. elektronickou poštou).
 3. Soubor je poškozený a nelze jej zobrazit. Soubor může být poškozený v důsledku chyby při stahování. V takovém případě si může kupující sám stáhnout knihu ze svého účtu (kde ji má trvale k dispozici). Pokud ani po opakovaném stažení nelze obsah přečíst, doručí prodávající uživateli knihu jiným způsobem (např. elektronickou poštou).

5.8 Lhůta pro reklamaci elektronické knihy ve výše uvedených případech je zákonem stanovena na 30 dní. Tato lhůta počíná běžet ode dne připsání platby za elektronickou knihu na účet prodávajícího. Prodávající se však zavazuje, že se veškeré případné problémy pokusí vyřešit, co nejdřív to bude možné.

Jakmile kupující zjistí vadu, bez zbytečného odkladu toto oznámí prodávajícímu, aby daná elektronická publikace mohla být prozkoumána. Pokud je reklamace oprávněná, má prodávající povinnost neprodleně vadný soubor opravit nebo vrátit kupujícímu zaplacené peníze a to v zákonem stanovené lhůtě. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud uživatel neurčí jinak. V žádném případě nevzniknou uživateli další náklady.

5.9 Prodávající usiluje o to, aby veškeré jím vydané publikaci prošly kvalitní redakční úpravou a neobsahovaly tzv. překlepy, gramatické/stylistické chyby apod. Není však schopen zaručit, že každá vydaná publikace nebude žádnou chybu obsahovat. Pokud kupující zjistí chybu, není to důvod k reklamaci. Prodávající však může, na základě vlastního uvážení, po oznámení chyby publikaci opravit a umožnit uživateli stažení opravené publikace.

5.10   Reklamaci kupující může provést písemně na email info@indruch.cz

VI. Platební podmínky

6.1   Ceny jsou uvedeny v českých korunách. Platbu je možná provádět převodem z bankovního konta kupujícího prostřednictvím libovolné z dostupných platebních metod.

6.2   Objednávka kupujícího musí být zaplacena nejpozději 14. kalendářní den po zadání objednávky. Pokud tak učiněno nebude, bude objednávka stornována.

6.3   V případě chybného vyúčtování na straně prodávajícího, má kupující právo na reklamaci platby. Tuto reklamaci musí písemně oznámit prodávajícímu ve lhůtě 30 dnů od okamžiku chybného vyúčtování platby.

6.4   Prodávající má povinnost vystavit kupujícímu za řádně zaplacenou platbu daňový doklad na zaplacenou částku. V daňovém dokladu bude rozepsána jednotková cena, částka DPH (včetně procentního určení) a souhrnná cena. Daňový doklad bude zaslán elektronickou poštou kupujícímu.

VII. Odpovědnost

7.1   Prodávající nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti webu či uživatelského účtu nebo v důsledku užití webu či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

7.2   Prodávající nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě kupujícího, dostupnost internetového připojení, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení kupujícího, za stav programového vybavení kupujícího a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení kupujícího.

7.3   Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud softwarové či hardwarové vybavení kupujícího nesplňuje příslušné technické specifikace.

7.4   Kupující je odpovědný za porušení těchto Podmínek.

7.5   Kupující je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

7.6   Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost webové či wapové stránky prodávajícího, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího.

VIII. Ukončení smlouvy

 1. Kupující – spotřebitel (dle definice uvedené v článku I. těchto všeobecných obchodních podmínek), má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů.  Toto právo nemá kupující v případě dodání e-knih a audioknih,  jelikož se jedná o dodání digitálního obsahu (§ 1837 písm. l) NOZ).
 2. Kupující je tímto informován, že není oprávněn odstoupit od smlouvy (dle § 1837 občanského zákoníku), , jedná-li se o smlouvu:
  1. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
  2. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 3. Lhůta na odstoupení od smlouvy běží
  1. v případě kupní smlouvy ode dne převzetí zboží
  2. v případě smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí (tj.v případě kdy je předmět kupní smlouvy objednán jednou objednávkou, ale dodáván v několika zásilkách), ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
  3. případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 4. Kupující – spotřebitel musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy vyrozumět prodávajícího formou písemného oznámení o odstoupení od smlouvy.
 5. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, je povinen prodávajícímu předmět koupě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy doručit osobně nebo zaslat na adresu: Igor Indruch, Obora 148, 757 01 Valašské Meziříčí.
 6. Vracené zboží je kupující povinen zabalit tak, aby během  přepravy nedošlo k jeho poškození.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle mu prodávající přijaté peněžní prostředky na určený bankovní účet, nebo v případě, že kupující zboží uhradil kartou, vrátí je prodávající na kartu kupujícího, a to nejpozději do 14-ti dnů od doručení předmětu koupě prodávajícímu.
 8. V případě, kdy je kupující – podnikatel, lze odstoupit od smlouvy, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon.

IX. Reklamace (mimo e-knihy, audioknihy)

 1. Reklamovat předmět koupě může kupující  zasláním reklamace e-mailem na adresu info@indruch.cz. E-mail musí obsahovat číslo objednávky, zboží, kterého se reklamace týká, popis zjištěných závad a jejich projevů.
 2. Reklamovaný předmět koupě doručí kupující prodávajícímu kompletní. Jestliže bude reklamace oprávněná, uhradí prodávající kupujícímu náklady spojené se zasláním předmětu koupě prodávajícímu na účet dle dohody.
 3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly, se známkami neoprávněného zásahu do přístroje apod.
 4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

X. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10.1  Kupující vystupující jako fyzická osoba svojí registrací souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů, jedná se o jméno a příjmení, adresu bydliště, emailovou adresu, číslo pro zaplacení objednávky (číslo bankovního účtu, číslo platební karty či účtu PayPal). Kupující, který je právnickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto údajů: název společnosti, jméno odpovědné osoby, adresa sídla společnosti, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.2  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím pro účely vedení uživatelského učtu a identifikace kupujícího.

10.3  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Pro účely GDPR je správcem i zpracovatelem osobních údajů uživatele Igor Indruch. Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaným způsobem.

10.4  Zpracovatel se zavazuje postupovat takovým způsobem, aby kupující neutrpěl újmu na svých právech, především na zachování lidské důstojnosti. Veškeré osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými zákony České republiky, především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

10.5  V případě narušení zabezpečení osobních údajů, je Zpracovatel nebo Prodávající povinen oznámit tuto skutečnost všem kupujícím. Pokud kupující utrpí škodu vzniklou na základě nedostatečného zabezpečení osobních údajů, má Prodávající povinnost tuto škodu v plné výši nahradit.

10.6  Za zpracování osobních údajů Uživatele nese odpovědnost Prodávající. Prodávající , Zpracovatel a veškeré zúčastněné osoby zachovávají povinnost mlčenlivosti dle § 15 z. č. 101/200 Sb.

10.7  Kupující má právo vyjádřit písemný nesouhlas se zpracováním jeho osobních údajů odeslaný na adresu Prodávajícího. Za písemné vyjádření se považuje i forma elektronická.

10.8  Prodávající se zavazuje, že bude uživatele sám kontaktovat jen v nezbytně nutných případech (např. problémy s účtem kupujícího). Prodávající nebude kupujícímu zasílat žádné nabídky a/nebo propagační materiály ani jiné informace marketingového charakteru, pokud kupující nevysloví s jejich zasíláním souhlas vyplněním a odesláním příslušného formuláře na stránkách Prodávajícího.

XI. Závěrečná ustanovení

10.1  Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platnými právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních ustanovení.

10.2  Jsou-li některá ustanovení těchto Licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

10.3  Spory vzniklé v souvislosti s reklamací elektronických knih budou řešeny přednostně, v případném sporu je možné využít mimosoudní cestu, kterou bude řešit Česká obchodní inspekce (ČOI), v ostatních případech je k řešení sporů příslušný soud (§12).

10.4  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 14.03. 2020.