Obchodní podmínky

Domů / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

nakladatelství

IGOR INDRUCH

se sídlem Obora 148., 757 01 Valašské Meziříčí

identifikační číslo: 45173575

Igor Indruch vykonává nakladatelskou činnost jako OSVČ na základě živnostenského oprávnění.

Tyto obchodní podmínky se vztahují na prodej ELEKTRONICKÝCH PUBLIKACÍ případně AUDIOKNIH prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.indruch.cz (dále jen „Web“).

TIŠTĚNÉ (PAPÍROVÉ) KNIHY ANI ŽÁDNÉ JINÉ ZBOŽÍ HMOTNÉ POVAHY NA WEBU ZAKOUPIT NELZE. AUDIOKNIHY LZE ZAKOUPIT POUZE JAKO SOUBORY VE FORMÁTU MP3 KE STAŽENÍ. AUDIOKNIHY NA DATOVÉM NOSIČI (NAPŘ. CD-ROM, DVD-ROM) ROVNĚŽ ZAKOUPIT NELZE.

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) NAKLADATELSTVÍ IGOR INDRUCH, se sídlem adrese Obora 148, 757 01 Valašské Meziříčí identifikační číslo: 45173575 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních mezi Poskytovatelem a druhým účastníkem smluvního vztahu (dále jen „Uživatel“). Tato práva a povinnosti vznikají v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem prostřednictvím uživatelského rozhraní webu www.indruch.cz.

1.2   Uživatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Případně osoba nezletilá a to pouze se souhlasem a pod dohledem svého zákonného zástupce.

1.3.   Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tento právní vztah podléhá veškerým právním předpisům Evropské unie.

1.4   Poskytovatel si vyhrazuje právo znění Podmínek měnit či doplňovat bez předchozího upozornění.

čl. 2 Vysvětlení základních pojmů

2.1  Službou se pro účely těchto Podmínek rozumí zpoplatněné zpřístupnění elektronické publikace (e-knihy) (viz. čl. 2, odst. 2.2) Poskytovatelem Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání elektronické knihy Uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách

2.2  Elektronickou publikací (e-knihou) se pro účely těchto Podmínek rozumí zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to v následujících formátech: MOBI, Adobe PDF, ePUB. Poskytovatel nezaručuje, že všechny elektronické knihy budou zpřístupněny ve všech výše uvedených formátech. Není-li výslovně uvedeno jinak, může takové dílo zahrnovat další soubory – fotografie, grafiky, zvukově obrázkové záznamy a jiné.

2.3  Stahováním se pro účely těchto Podmínek rozumí trvalé či dočasné pořízení datového souboru s dílem (elektronickou publikací) v elektronické podobě Uživatelem na jeho vyžádání. Stahování umožňuje Poskytovatel Uživateli v rámci uživatelského účtu. Dílo uživateli zpřístupněno ke stažení oproti úhradě stanovené ceny včetně DPH na bankovní účet poskytovatele. Některá díla mohou být, čistě na základě uvážení poskytovatele, nabízena ke stažení zdarma.

2.4  Audio knihou se pro účely těchto Podmínek rozumí počítačový soubor obsahující zvukovou nahrávku mluveného slova zpravidla ve formátu MP3. Audio knihu lze objednat na webu Poskytovatele, zaplatit za ni sjednanou částku na bankovní účet Poskytovatele a stáhnout do přístroje podporujícího přehrávání příslušného audio formátu (např. osobního počítače).

čl. 3 Uživatelský účet a nákup elektronických publikací

3.1   Pro objednání služby je nutné, aby byl Uživatel řádně zaregistrován (dále jen „Uživatelský účet“). Uživatel se registruje při prvním nákupu na webu. Uživatel je povinen udávat správné a pravdivé údaje a při jakékoli změně je aktualizovat. Při registraci je třeba vyplnit všechny údaje označené jako „povinné“. Bez vyplnění povinných údajů nebude registrace provedena a nákup elektronických publikací nebude možný.

3.2  Poskytovatel si vyhrazuje právo pracovat s údaji uvedenými při registraci.

3.3  Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel má povinnost zachovávat informace ke svému uživatelskému účtu v tajnosti. Není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu 3. osobám. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele.

3.4  Poskytovatel má právo uživateli zrušit uživatelský účet bez náhrady z důvodu porušení povinností vyplývajících z těchto Podmínek. V případě zrušení uživatelského účtu Poskytovatelem ztrácí Uživatel přístup do svého uživatelského účtu včetně přístupu k zakoupeným publikacím k dalšímu stahování.

3.5  Způsob a postup objednání služby je pevně stanoven Poskytovatelem. Uživatel si dle vlastního zájmu může vybrat ze služeb Poskytovatele, konkrétně z elektronických publikací případně audioknih. Vybranou službu vloží do „košíku“, pokud si tuto objednávku přeje dokončit a zaplatit, přejde k „pokladně“. Po řádném zaplacení je uživateli zaslán e-mail s potvrzením o transakci a vybrané elektronické publikaci najde uživatel na web v sekci „Můj účet“ k dispozici ke stažení, a to ve všech dostupných formátech. Záleží čistě na uživateli, zda si stáhne všechny formáty nebo pouze některé. Zaplacené publikace zůstávají na účtu uživatele k dispozici k dalšímu stažení dle potřeby.

3.6   Uživatel nemá právo odstoupit dle § 1837l zák.č. 89/2012 Sb. od zaplacené objednávky, jelikož předmětem objednávky je dodání digitálního obsahu, které nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14 dnů. Uživatel nemůže odstoupit od zaplacené objednávky na základě námitky, že se domníval, že kupuje „skutečnou“, tj. tištěnou knihu.

čl. 4 Poskytování služeb a jejich cena

4.1  Veškerá Poskytovatelem nabízená elektronická díla jsou uvedena s jejich cenou korunách včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

4.2  Služba je poskytována po okamžiku uzavření objednávky. Tímto okamžikem se rozumí okamžik úhrady příslušné ceny (tj. připsáním požadované částky na účet Poskytovatele).

4.3  Uživatel je povinen zkontrolovat svoji objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů.

4.4   Řádně zaregistrovaný Uživatel má právo vkládat recenze k uveřejněným elektronickým publikacím na webu www.indruch.cz. Provozovatel je oprávněn moderovat tyto recenze tak, aby byly v souladu s platnými zákony a etickými zásadami.

čl. 5 Smluvní vztahy

5.1  Kromě stažení elektronické publikace je uživatel oprávněn zhotovit si její další kopie pro svou osobní potřebu. Uživatel bere na vědomí, že právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití díla mohou být technicky omezeny prostřednictvím DRM (Digital Rights Management – Správa digitálních práv, jako technická metoda, jejímž účelem je kontrolovat nebo omezovat používání digitálního obsahu; cílem je zajistit užívání obsahu v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k obsahu). Právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití se u jednotlivých děl může lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých Poskytovateli ze strany nositelů práv k dílu.

5.2  Veškeré nabízené elektronické publikace a audioknihy jsou chráněny autorským zákonem. Uživatel zejména není oprávněn stažené publikace poskytovat dalším osobám, a to ani bezplatně, ani za úplatu. Případné citace, veřejná prezentace, použití ke vzdělávacím účelům apod. se rovněž řídí příslušnými ustanoveními autorského zákona.

5.4  Uživatel není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

5.5  Uživateli nákupem nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log či patentů, není-li stanoveno jinak.

5.6  V případě elektronických knih se za důvod reklamace zvláště nepovažuje námitka, že Uživatel nevěděl, že se jedná o elektronickou knihu/audioknihu.

5.7   Reklamace elektronické knihy. Uživatel má právo na reklamaci vadné elektronické knihy.

  1. a)  Poskytovatel odpovídá uživateli, že elektronická kniha nemá vady.
  2. b)  Zejména poskytovatel odpovídá uživateli, že v době, kdy elektronickou knihu převzal, má takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které uživatel očekával s ohledem na povahu zboží na základě prováděné reklamy, že elektronická kniha vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. c)  Pokud má prodaná elektronická kniha při převzetí uživatelem vady, je uživatel oprávněn uplatnit u poskytovatele, u kterého byla daná elektronická kniha zakoupena, právo z vadného plnění (reklamaci) – § 2161 a 2172.
  4. d)  Vadou, za kterou poskytovatel neodpovídá je vada, kterou si uživatel způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

Uživatel má právo reklamovat elektronickou knihu v následujících případech:

  1. Zaplatil za elektronickou knihu, ale nemá ji k dispozici ke stažení v sekci Můj účet na stránkách www.indruch.cz. V takovém případě Poskytovatel provede příslušnou kontrolu a závadu odstraní nebo, není-li možné závadu odstranit za rozumnou dobu, doručí publikaci uživateli jiným způsobem (např. elektronickou poštou).
  2. Po stažení souboru s knihou zjistil, že soubor obsahuje jinou elektronickou knihu, než si původně objednal. V takovém případě Poskytovatel provede příslušnou kontrolu a závadu odstraní nebo, není-li možné závadu odstranit za rozumnou dobu, doručí správnou publikaci uživateli jiným způsobem (např. elektronickou poštou).
  3. Soubor je poškozený a nelze jej zobrazit. Soubor může být poškozený v důsledku chyby při stahování. V takovém případě si může uživatel sám stáhnout knihu ze svého účtu (kde ji má trvale k dispozici). Pokud ani po opakovaném stažení nelze obsah přečíst, doručí Poskytovatel uživateli knihu jiným způsobem (např. elektronickou poštou).

5.8 Lhůta pro reklamaci elektronické knihy ve výše uvedených případech je zákonem stanovena na 30 dní. Tato lhůta počíná běžet ode dne připsání platby za elektronickou knihu na účet poskytovatele. Poskytovatel se však zavazuje, že se veškeré případné problémy pokusí vyřešit, co nejdřív to bude možné.

Jakmile uživatel zjistí vadu, bez zbytečného odkladu toto oznámí poskytovateli, aby daná elektronická publikace mohla být prozkoumána. Pokud je reklamace oprávněná, má poskytovatel povinnost neprodleně vadný soubor opravit nebo vrátit uživateli zaplacené peníze a to v zákonem stanovené lhůtě. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud uživatel neurčí jinak. V žádném případě nevzniknou uživateli další náklady.

5.9 Poskytovatel usiluje o to, aby veškeré jím vydané publikaci prošly kvalitní redakční úpravou a neobsahovaly tzv. překlepy, gramatické/stylistické chyby apod. Není však schopen zaručit, že každá vydaná publikace nebude žádnou chybu obsahovat. Pokud uživatel zjistí chybu, není to důvod k reklamaci. Poskytovatel však může, na základě vlastního uvážení, po oznámení chyby publikaci opravit a umožnit uživateli stažení opravené publikace.

5.10   Reklamaci uživatel může provést písemně na email info@indruch.cz

čl. 6 Platební podmínky

6.1   Ceny jsou uvedeny v českých korunách. Platbu je možná provádět převodem z bankovního konta Uživatele prostřednictvím libovolné z dostupných platebních metod.

6.2   Objednávka Uživatele musí být zaplacena nejpozději 14. kalendářní den po zadání objednávky. Pokud tak učiněno nebude, bude objednávka stornována.

6.3   V případě chybného vyúčtování na straně Poskytovatele, má Uživatel právo na reklamaci platby. Tuto reklamaci musí písemně oznámit Poskytovateli ve lhůtě 30 dnů od okamžiku chybného vyúčtování platby.

6.4   Poskytovatel má povinnost vystavit Uživateli za řádně zaplacenou platbu daňový doklad na zaplacenou částku. V daňovém dokladu bude rozepsána jednotková cena, částka DPH (včetně procentního určení) a souhrnná cena. Daňový doklad bude zaslán elektronickou poštou Uživateli.

čl. 7 Odpovědnost

7.1   Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti webu či uživatelského účtu nebo v důsledku užití webu či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

7.2   Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, dostupnost internetového připojení, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

7.3   Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud softwarové či hardwarové vybavení uživatele nesplňuje příslušné technické specifikace.

7.4   Uživatel je odpovědný za porušení těchto Podmínek.

7.5   Uživatel je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

7.6   Poskytovatel nenese odpovědnost za nedostupnost webové či wapové stránky Poskytovatele, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele.

čl. 8 Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1  Uživatel vystupující jako fyzická osoba svojí registrací souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů, jedná se o jméno a příjmení, adresu bydliště, emailovou adresu, číslo pro zaplacení objednávky (číslo bankovního účtu, číslo platební karty či účtu PayPal). Uživatel, který je právnickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto údajů: název společnosti, jméno odpovědné osoby, adresa sídla společnosti, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.2  Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem pro účely vedení uživatelského učtu a identifikace Uživatele.

8.3  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Pro účely GDPR je správcem i zpracovatelem osobních údajů uživatele Igor Indruch. Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaným způsobem.

8.4  Zpracovatel se zavazuje postupovat takovým způsobem, aby Uživatel neutrpěl újmu na svých právech, především na zachování lidské důstojnosti. Veškeré osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými zákony České republiky, především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

8.5  V případě narušení zabezpečení osobních údajů, je Zpracovatel nebo Poskytovatel povinen oznámit tuto skutečnost všem Uživatelům. Pokud Uživatel utrpí škodu vzniklou na základě nedostatečného zabezpečení osobních údajů, má Poskytovatel povinnost tuto škodu v plné výši nahradit.

8.6  Za zpracování osobních údajů Uživatele nese odpovědnost Poskytovatel. Poskytovatel, Zpracovatel a veškeré zúčastněné osoby zachovávají povinnost mlčenlivosti dle § 15 z. č. 101/200 Sb.

8.7  Uživatel má právo vyjádřit písemný nesouhlas se zpracováním jeho osobních údajů odeslaný na adresu Poskytovatele. Za písemné vyjádření se považuje i forma elektronická.

8.8  Poskytovatel se zavazuje, že bude uživatele sám kontaktovat jen v nezbytně nutných případech (např. problémy s účtem uživatele). Poskytovatel nebude uživateli zasílat žádné nabídky a/nebo propagační materiály ani jiné informace marketingového charakteru, pokud uživatel nevysloví s jejich zasíláním souhlas vyplněním a odesláním příslušného formuláře na stránkách Poskytovatele.

čl. 9 Závěrečná ustanovení

9.1  Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních ustanovení.

9.2  Jsou-li některá ustanovení těchto Licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

9.3  Spory vzniklé v souvislosti s reklamací elektronických knih budou řešeny přednostně, v případném sporu je možné využít mimosoudní cestu, kterou bude řešit Česká obchodní inspekce (ČOI), v ostatních případech je k řešení sporů příslušný soud (§12).

9.4  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 14.03. 2020.